โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562 | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2562 โดย กองคลัง มทร.ล้านนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562
          กองคลังทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระบบและกฎระเบียบต่างๆ ในส่วนของระบบสารสนเทศที่มหาวิท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา