โลโก้เว็บไซต์ เอกสารดาวน์โหลด | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารดาวน์โหลด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2560 โดย ว่าที่ร้อยตรีวรกมล สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 18033 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง

คู่มือปฏิบัติงาน

1. คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2. ร่างคู่มือแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินยืมและเงินทดรองราชการ

1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและสัมมนา
2. หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3. สัญญายืมเงิน
4. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เอกสารแบบฟอร์มงานพัสดุ

1. แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงาน เกิน 5 แสนบาท
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่เกิน 5 แสนบาท
3. แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อสินค้าต่างประเทศ
4. แบบ บก.06

1. แบบฟอร์มรายงานพัสดุประจำปี
2. บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

เอกสารอื่นๆ

1. เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
4. รหัสหน่วยคู่ค้า ในระบบ GFMIS
5. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
6. แบบฟอร์มกันเงิน
7. บันทึกข้อความขอเอกสารทางการเงิน
8. แบบฟอร์มเบิกใบสำคัญ
9. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
10. คำร้องขอหนังสือรับรองการจ้างงาน

ใบลา

1. ใบลา

     1.1 ลาพักผ่อน
     1.2 ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
     1.3 ลาไปต่างประเทศ (ข้าราชการ)
     1.4 ลาไปต่างประเทศ (พนักงานในสถาบันฯ)

     1.5 ลาอุปสมบท
     1.6 หนังสือรับรองการอุปสมบท

     1.7 หนังสือรับรองลาสิกขา 
     1.8  
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
     1.9  แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
     1.10  แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
     1.11 แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
     1.12 เอกสารแนบใบสรุปการมาปฏิบัติราชการ
     1.12 แบบขอยกเลิกวันลา

 

เอกสารขอรับทุนการศึกษา

1.1 โครงการหรือแนวทางการศึกษาและเหตุผลความจำเป็น
1.2 ใบสมัครขอรับทุนบุคคลภายนอก
1.3 แบบฟอร์มประมาณค่าใช้จ่าย
1.4 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
1.5 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่างประเทศ
1.6 สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ
1.7 สัญญารับทุนการศึกษาต่างประเทศ
1.8 สัญญาอนุญาตให้พนักงานพันธกิจไปฝึกอบรมภายในประเทศ
1.9 ใบลาไปศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
1.10 สัญญาค้ำประกัน
1.11 แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับข้าราชการฯ ประเภท ก หรือ ข
1.12 แบบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (THAI GOVERNMENT SCHOLARSHIP 
POST GRADUATE STUDENT PROGRESS REPORT)

1.13 แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1.14 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
1.15 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ทุน ก.พ.
1.16 แบบฟอร์มขอชดใช้ทุนสำหรับผู้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ
1.17 แบบฟอร์มขออนุญาตกลับประเทศชั่วคราว (สำหรับข้าราชการ)
1.18 แบบฟอร์มขออนุญาตกลับประเทศชั่วคราว

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา