โลโก้เว็บไซต์ เอกสารดาวน์โหลด | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารดาวน์โหลด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2560 โดย ว่าที่ร้อยตรีวรกมล สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 43145 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง

คู่มือปฏิบัติงาน

1. คู่มือปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา UPDATE !!!
(Version 2.0 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567)

2. ร่างคู่มือแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
3. แนวปฏิบัติวิธีการตั้งค่าลูกค้า สำหรับการแจ้งโอนเงินทางหมายเลขโทรศัพท์และ E-mail

 

คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์มการยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ


เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

คลิกดาวน์โหลด ►แบบใบสัญญายืมเงิน

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

4. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

5. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและงานบริหารพัสดุ

เอกสารแบบฟอร์มงานพัสดุ

1. ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
2. แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
3. แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ
4.แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงานเกิน 5 แสนบาท
5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-ไม่เกิน 5 แสน-จำนวนหลายรายการ
6. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-ไม่เกิน 5 แสน-รายการเดียว
7. แบบ บก.06

1. แบบฟอร์มรายงานพัสดุประจำปี
2. บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

>>>เอกสารประกอบงานจ้างก่อสร้าง

  1. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารงานจ้างก่อสร้าง
  2. แผนการจัดทำเอกสารประกอบการจัดจ้างก่อสร้างรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  3. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
  4. แบบขออนุมัติแบบรูปรายการ
  5. บบ-บก.01
  6. ขอบเขตของงาน เกิน 5 แสนบาท
  7. ขอบเขตของงาน ไม่เกิน 5 แสนบาท

เอกสารอื่นๆ

1. เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
4. รหัสหน่วยคู่ค้า ในระบบ GFMIS
5. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
6. แบบฟอร์มกันเงิน
7. บันทึกข้อความขอเอกสารทางการเงิน
8. แบบฟอร์มเบิกใบสำคัญ
9. คำร้องขอหนังสือรับรองการจ้างงาน
10. ใบสำคัญรับเงินทั่วไป

เอกสารขอรับทุนการศึกษา

1.1 โครงการหรือแนวทางการศึกษาและเหตุผลความจำเป็น
1.2 ใบสมัครขอรับทุนบุคคลภายนอก
1.3 แบบฟอร์มประมาณค่าใช้จ่าย
1.4 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
1.5 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่างประเทศ
1.6 สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ
1.7 สัญญารับทุนการศึกษาต่างประเทศ
1.8 สัญญาอนุญาตให้พนักงานพันธกิจไปฝึกอบรมภายในประเทศ
1.9 ใบลาไปศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
1.10 สัญญาค้ำประกัน
1.11 แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับข้าราชการฯ ประเภท ก หรือ ข
1.12 แบบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (THAI GOVERNMENT SCHOLARSHIP 
POST GRADUATE STUDENT PROGRESS REPORT)

1.13 แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1.14 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
1.15 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ทุน ก.พ.
1.16 แบบฟอร์มขอชดใช้ทุนสำหรับผู้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ
1.17 แบบฟอร์มขออนุญาตกลับประเทศชั่วคราว (สำหรับข้าราชการ)
1.18 แบบฟอร์มขออนุญาตกลับประเทศชั่วคราว

ใบลา/หนังสือขอโอน-ย้าย  (ดาวน์โหลดเอกสารงานบริหารงานบุคคล)

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา