โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุปราณี ฟังเย็น

นางสาวสุปราณี ฟังเย็น

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

กลุ่มงานงบประมาณและบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณและบริหารงานทั่วไป
นางขวัญเรือน มีมานัส

นางขวัญเรือน มีมานัส

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานงบประมาณและบริหารงานทั่วไป

นางสาวคัทรียา ไชยน้อย

นางสาวคัทรียา ไชยน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกิตติกานต์ อุทรา

นางสาวกิตติกานต์ อุทรา

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานการเงิน การเงิน
นางเกษฉัตร นวลดี

นางเกษฉัตร นวลดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานการเงิน

นางสาวนฤมล คิดว่อง

นางสาวนฤมล คิดว่อง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธิดาพร ขอนปง

นางสาวธิดาพร ขอนปง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวผุสชา ธรรมสอน

นางสาวผุสชา ธรรมสอน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนุสบา เอี่ยมงิ้วงาม

นางสาวนุสบา เอี่ยมงิ้วงาม

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานเบิกจ่าย งานเบิกจ่าย
นางนงค์เยาว์ บัวทอง

นางนงค์เยาว์ บัวทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานเบิกจ่าย

นางนิยดา ตุ้ยแพร่

นางนิยดา ตุ้ยแพร่

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิภารัตน์ อิสสระ

นางสาวนิภารัตน์ อิสสระ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววริษฐา มอดูดัส

นางสาววริษฐา มอดูดัส

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเมธาวี เตรียมอ้าย

นางสาวเมธาวี เตรียมอ้าย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธนัชอร พงษ์หล้า

นางสาวธนัชอร พงษ์หล้า

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบัญชี บัญชี
นางประนอม วงศ์ศรี

นางประนอม วงศ์ศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบัญชี

นายจีระศักดิ์ ขัดสงคราม

นายจีระศักดิ์ ขัดสงคราม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเจนจิรา ม้าอัสดร

นางสาวเจนจิรา ม้าอัสดร

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานพัสดุ งานพัสดุ
นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์

นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์

นักวิชาการพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวขวัญเนตร ยาวิชัย

นางสาวขวัญเนตร ยาวิชัย

นักวิชาการพัสดุ

นายภูเบศร์ แสงปุก

นายภูเบศร์ แสงปุก

นักวิชาการพัสดุ

นางสุวดี วังช่วย

นางสุวดี วังช่วย

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพจนีย์ ศรีวิชัย

นางสาวพจนีย์ ศรีวิชัย

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวดวงรัตน์ คำแดง

นางสาวดวงรัตน์ คำแดง

นักวิชาการพัสดุ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา