โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุปราณี สัมปุรณะพันธ์

นางสาวสุปราณี สัมปุรณะพันธ์

ผู้อำนวยการกองคลัง


เบอร์โทร : 1014

อีเมล : -

กลุ่มงานบริหารการเงินและงบประมาณ งานการเงินและงบประมาณ
นางเกษฉัตร นวลดี

นางเกษฉัตร นวลดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานบริหารการเงินและงบประมาณ


เบอร์โทร : 1326

อีเมล : -

นางสาวนฤมล คิดว่อง

นางสาวนฤมล คิดว่อง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


เบอร์โทร : 1225

อีเมล : -

นางสาวคัทรียา ไชยน้อย

นางสาวคัทรียา ไชยน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1224

อีเมล : -

นางสาวดวงรัตน์ คำแดง

นางสาวดวงรัตน์ คำแดง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 1224

อีเมล : -

กลุ่มงานเบิกจ่าย งานเบิกจ่าย
นางนงค์เยาว์ บัวทอง

นางนงค์เยาว์ บัวทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานเบิกจ่าย


เบอร์โทร : 1327

อีเมล : -

นางสุรีรัตน์ เลากิตติศักดิ์

นางสุรีรัตน์ เลากิตติศักดิ์

พนักงานพิมพ์ 3


เบอร์โทร : 1221

อีเมล : -

นางนิยดา ตุ้ยแพร่

นางนิยดา ตุ้ยแพร่

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


เบอร์โทร : 1220

อีเมล : -

นางสาวนิภารัตน์ อิสสระ

นางสาวนิภารัตน์ อิสสระ

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1220

อีเมล : -

นางสาววริษฐา มอดูดัส

นางสาววริษฐา มอดูดัส

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


เบอร์โทร : 1221

อีเมล : -

นางผุสชา กาตะโล

นางผุสชา กาตะโล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


เบอร์โทร : 1803

อีเมล : -

นางสาวนุสบา เอี่ยมงิ้วงาม

นางสาวนุสบา เอี่ยมงิ้วงาม

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1221

อีเมล : -

นางสาวณิชกานต์ ธาตุอินทร์จันทร์

นางสาวณิชกานต์ ธาตุอินทร์จันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1803

อีเมล : -

นางสาวพจนีย์ ศรีวิชัย

นางสาวพจนีย์ ศรีวิชัย

นักวิชาการพัสดุ


เบอร์โทร : 1226

อีเมล : -

นายธานนท์ ชุ่มศรี

นายธานนท์ ชุ่มศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1803

อีเมล : -

กลุ่มงานบัญชี บัญชี
นายจีระศักดิ์ ขัดสงคราม

นายจีระศักดิ์ ขัดสงคราม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานบัญชี


เบอร์โทร : 1223

อีเมล : -

นางสาวเจนจิรา ม้าอัสดร

นางสาวเจนจิรา ม้าอัสดร

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1223

อีเมล : -

นางเมธาวี สมนัญชัย

นางเมธาวี สมนัญชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1223

อีเมล : -

นางสาวกิตติกานต์ อุทรา

นางสาวกิตติกานต์ อุทรา

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1223

อีเมล : -

กลุ่มงานพัสดุ งานพัสดุ
นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์

นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


เบอร์โทร : 1304

อีเมล : -

นางสาวณัฐนันท์ อนันต์สถาพร

นางสาวณัฐนันท์ อนันต์สถาพร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


เบอร์โทร : 1321

อีเมล : -

นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล

นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


เบอร์โทร : 1320

อีเมล : -

นางสาวขวัญเนตร ยาวิชัย

นางสาวขวัญเนตร ยาวิชัย

นักวิชาการพัสดุ


เบอร์โทร : 1321

อีเมล : -

นายภูเบศร์ แสงปุก

นายภูเบศร์ แสงปุก

นักวิชาการพัสดุ


เบอร์โทร : 1320

อีเมล : -

ว่าที่ ร้อยตรี อนุพงศ์ ส่วนบุญ

ว่าที่ ร้อยตรี อนุพงศ์ ส่วนบุญ

เจ้าหน้าที่พัสดุ


เบอร์โทร : 1320

อีเมล : -

นางสุวดี วังช่วย

นางสุวดี วังช่วย

นักวิชาการพัสดุ


เบอร์โทร : 1300

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา