โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุปราณี ฟังเย็น

นางสาวสุปราณี ฟังเย็น

ผู้อำนวยการกองคลัง


เบอร์โทร : 1014

อีเมล : -

กลุ่มงานบริหารการเงินและงบประมาณ งานการเงินและงบประมาณ
นางเกษฉัตร นวลดี

นางเกษฉัตร นวลดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานบริหารการเงินและงบประมาณ


เบอร์โทร : 1326

อีเมล : -

นางสาวนฤมล คิดว่อง

นางสาวนฤมล คิดว่อง

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1225

อีเมล : -

นางสาวคัทรียา ไชยน้อย

นางสาวคัทรียา ไชยน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1224

อีเมล : -

นางสาวดวงรัตน์ คำแดง

นางสาวดวงรัตน์ คำแดง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 1224

อีเมล : -

กลุ่มงานเบิกจ่าย งานเบิกจ่าย
นางนงค์เยาว์ บัวทอง

นางนงค์เยาว์ บัวทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานเบิกจ่าย


เบอร์โทร : 1219

อีเมล : -

นางสุรีรัตน์ เลากิตติศักดิ์

นางสุรีรัตน์ เลากิตติศักดิ์

พนักงานพิมพ์ 3


เบอร์โทร : 1221

อีเมล : -

นางนิยดา ตุ้ยแพร่

นางนิยดา ตุ้ยแพร่

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1222

อีเมล : -

นางสาวนิภารัตน์ อิสสระ

นางสาวนิภารัตน์ อิสสระ

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1220

อีเมล : -

นางสาววริษฐา มอดูดัส

นางสาววริษฐา มอดูดัส

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1221

อีเมล : -

นางสาวผุสชา ธรรมสอน

นางสาวผุสชา ธรรมสอน

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1226

อีเมล : -

นางสาวธิดาพร ขอนปง

นางสาวธิดาพร ขอนปง

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1226

อีเมล : -

นางสาวนุสบา เอี่ยมงิ้วงาม

นางสาวนุสบา เอี่ยมงิ้วงาม

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1221

อีเมล : -

นางสาวธนัชอร พงษ์หล้า

นางสาวธนัชอร พงษ์หล้า

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1221

อีเมล : -

นางสาวณิชกานต์ ธาตุอินทร์จันทร์

นางสาวณิชกานต์ ธาตุอินทร์จันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1226

อีเมล : -

กลุ่มงานบัญชี บัญชี
นายจีระศักดิ์ ขัดสงคราม

นายจีระศักดิ์ ขัดสงคราม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้างานบัญชี


เบอร์โทร : 1223

อีเมล : -

นางสาวเจนจิรา ม้าอัสดร

นางสาวเจนจิรา ม้าอัสดร

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1223

อีเมล : -

นางสาวเมธาวี เตรียมอ้าย

นางสาวเมธาวี เตรียมอ้าย

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1223

อีเมล : -

นางสาวกิตติกานต์ อุทรา

นางสาวกิตติกานต์ อุทรา

นักวิชาการเงินและบัญชี


เบอร์โทร : 1223

อีเมล : -

กลุ่มงานพัสดุ งานพัสดุ
นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์

นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


เบอร์โทร : 1304

อีเมล : -

นางสาวณัฐนันท์ อนันต์สถาพร

นางสาวณัฐนันท์ อนันต์สถาพร

นักวิชาการพัสดุ


เบอร์โทร : 1321

อีเมล : -

นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล

นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล

นักวิชาการพัสดุ


เบอร์โทร : 1320

อีเมล : -

นางสาวขวัญเนตร ยาวิชัย

นางสาวขวัญเนตร ยาวิชัย

นักวิชาการพัสดุ


เบอร์โทร : 1321

อีเมล : -

นายภูเบศร์ แสงปุก

นายภูเบศร์ แสงปุก

นักวิชาการพัสดุ


เบอร์โทร : 1314

อีเมล : -

ว่าที่ ร้อยตรี อนุพงศ์ ส่วนบุญ

ว่าที่ ร้อยตรี อนุพงศ์ ส่วนบุญ

เจ้าหน้าที่พัสดุ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวพจนีย์ ศรีวิชัย

นางสาวพจนีย์ ศรีวิชัย

นักวิชาการพัสดุ


เบอร์โทร : 1320

อีเมล : -

นางสุวดี วังช่วย

นางสุวดี วังช่วย

นักวิชาการพัสดุ


เบอร์โทร : 1300

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา