โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับหน่วยงาน | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2560 โดย ว่าที่ร้อยตรีวรกมล สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 5303 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบัน และที่ตั้งหน่วยงาน

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย 6 พื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เขตพื้นที่เชียงราย จังหวัดเชียงราย เขตพื้นที่ตาก จังหวัดตาก เขตพื้นที่น่าน จังหวัดน่าน เขตพื้นที่ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เขตพื้นที่พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เขตพื้นที่ลำปาง จังหวัดลำปาง มีการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาต่างๆ รวม 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก  สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา และ 1 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และต่อมาสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจด้านต่างฯ ของมหาวิทยาลัย

          การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องจัดตั้งกองคลังเพื่อสร้างระบบกลไกและวางรูปแบบบริหารจัดการในการเพิ่มผลิตภาพการดำเนินงานและพัฒนาสมรรถนะระบบบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในงานด้านต่างๆ งานกองคลังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้ชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นงานสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจตามแผนปฏิบัติงานต่างๆ ได้โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงานที่กล่าวมาข้างต้นจำเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมีการวางระบบควบคุมภายในทั้งต้องปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการตามแผนปฏิบัติงานต่างๆ และปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานจำเป็นต้องแบ่งส่วนงานย่อยเพื่อควบคุม และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีผู้อำนวยการกองเป็นผู้ควบคุมและกำกับการบริหารงานในกอง และมีหัวหน้างานแบ่งตามกลุ่มงานหลัก 6 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงิน งานเบิก-จ่าย งานบัญชี งานงบประมาณ และงานพัสดุ

ปรัชญา” 

บริหารด้านการเงินการคลังอย่างมีระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม ซื่อสัตย์ ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

“เป็นมิตรและเต็มใจให้บริการ”

ค่านิยม   SPIRIT : จิตบริการ

นิยาม   S : Smile (มีรอยยิ้ม) / P : Power (ทำเต็มกำลัง) / I : Innovative (มีความคิดสร้างสรรค์)

R : Response (การตอบสนอง) / I : Impression (สร้างความประทับใจ) / T : Teams (ทำงานเป็นทีม)

        

วิสัยทัศน์

          พัฒนาการบริการและบริหารงานคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้เกิดประสิทธิภาพ

 “พันธกิจ

 1. เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการ และบริหารด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการบริการและบริหาร รวดเร็ว คล่องตัว ถูกต้อง
 2. ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี พัสดุ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัย        
 3. ทำหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพและเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
 4. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรกองคลัง          

เป้าประสงค์

 1. เป็นศูนย์กลางให้บริการและบริหารด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและการบัญชีอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง สนับสนุนงานด้านการบริหารและงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
 2. ควบคุมงบประมาณการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย
 3. ควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้างให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
 4. จัดทำระบบบัญชี ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ 
 5. ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการเบิกจ่ายเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  
 6. บริการด้านการจ่ายเงิน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย
 7. ปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
 8. มีระบบการปฏิบัติงานที่ดี ตรวจสอบได้  
 9. ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. ให้การบันทึกบัญชีของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปในแนวเดียวกัน 
 11. การให้บริการของกองคลัง เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว พึงพอใจกับผู้มารับบริการ 
 12. พัฒนาบุคลากรการเงิน บัญชี พัสดุ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ภารกิจตามเป้าประสงค์

          ด้านการให้บริการ

เน้นการให้บริการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณและพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ลดขั้นตอน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว มุ่งเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการปฏิบัติงาน จัดทำฐานข้อมูล เพื่อสามารถใช้ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ นำไปสู่การผ่อนคลายกฎระเบียบและระเบียบE-Service

          ด้านการบริหารจัดการ

 1. เน้นการทำงานเป็นทีม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านการเงิน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ การสร้างธรรมาภิบาลทางการเงินของกลุ่มงานกองคลัง มีระบบการประเมินผลและการประกันคุณภาพ กระจายอำนาจตัดสินในและความรับผิดชอบ
 2. พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร 
 3. เน้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

          ด้านการเงินและงบประมาณ

                   เน้นการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ ให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ เร่งการเบิกจ่าย สนับสนุนหน่วยงาน ให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ด้านการประกันคุณภาพ

                    มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพ การทำงานด้านต่าง ๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์

           พัฒนาการบริการและการบริการงานคลัง กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการบริการงานของผู้บริหาร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา