โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับหน่วยงาน | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2560 โดย ว่าที่ร้อยตรีวรกมล สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 4516 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบัน และที่ตั้งหน่วยงาน

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย 6 พื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เขตพื้นที่เชียงราย จังหวัดเชียงราย เขตพื้นที่ตาก จังหวัดตาก เขตพื้นที่น่าน จังหวัดน่าน เขตพื้นที่ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เขตพื้นที่พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เขตพื้นที่ลำปาง จังหวัดลำปาง มีการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาต่างๆ รวม 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก  สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา และ 1 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และต่อมาสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจด้านต่างฯ ของมหาวิทยาลัย

          การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องจัดตั้งกองคลังเพื่อสร้างระบบกลไกและวางรูปแบบบริหารจัดการในการเพิ่มผลิตภาพการดำเนินงานและพัฒนาสมรรถนะระบบบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในงานด้านต่างๆ งานกองคลังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้ชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นงานสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจตามแผนปฏิบัติงานต่างๆ ได้โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงานที่กล่าวมาข้างต้นจำเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมีการวางระบบควบคุมภายในทั้งต้องปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการตามแผนปฏิบัติงานต่างๆ และปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานจำเป็นต้องแบ่งส่วนงานย่อยเพื่อควบคุม และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีผู้อำนวยการกองเป็นผู้ควบคุมและกำกับการบริหารงานในกอง และมีหัวหน้างานแบ่งตามกลุ่มงานหลัก 6 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงิน งานเบิก-จ่าย งานบัญชี งานงบประมาณ และงานพัสดุ

ปรัชญา

          บริหารด้านการเงินการคลังอย่างมีระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม ซื่อสัตย์ ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

วิสัยทัศน์

          พัฒนาการบริการและบริหารงานคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้เกิดประสิทธิภาพ

 “พันธกิจ

          1.  เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการ และบริหารด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการบริการและบริหาร รวดเร็ว คล่องตัว ถูกต้อง

          2.  ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี พัสดุ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัย

          3.  ทำหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพและเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

          4.  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรกองคลัง

เป้าประสงค์

          1.   เป็นศูนย์กลางให้บริการและบริหารด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและการบัญชีอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง สนับสนุนงานด้านการบริหารและงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ

          2.   ควบคุมงบประมาณการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย

          3.   ควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้างให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

          4.   จัดทำระบบบัญชี ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ

          5.   ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการเบิกจ่ายเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

          6.   บริการด้านการจ่ายเงิน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย

          7.   ปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ

          8.   มีระบบการปฏิบัติงานที่ดี ตรวจสอบได้

          9.   ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

         10.   ให้การบันทึกบัญชีของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปในแนวเดียวกัน

         11.   การให้บริการของกองคลัง เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว พึงพอใจกับผู้มารับบริการ

         12.   พัฒนาบุคลากรการเงิน บัญชี พัสดุ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

ภารกิจตามเป้าประสงค์

          ด้านการให้บริการ

                    เน้นการให้บริการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณและพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ลดขั้นตอน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว มุ่งเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service มาใช้ในการปฏิบัติงาน จัดทำฐานข้อมูล เพื่อสามารถใช้ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ นำไปสู่การผ่อนคลายกฎระเบียบและระเบียบ

          ด้านการบริหารจัดการ

                   1.  เน้นการทำงานเป็นทีม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านการเงิน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ การสร้างธรรมาภิบาลทางการเงินของกลุ่มงานกองคลัง มีระบบการประเมินผลและการประกันคุณภาพ กระจายอำนาจตัดสินในและความรับผิดชอบ

                   2.  พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร

                   3.  เน้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

          ด้านการเงินและงบประมาณ

                   เน้นการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ ให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ เร่งการเบิกจ่าย สนับสนุนหน่วยงาน ให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ด้านการประกันคุณภาพ

                    มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพ การทำงานด้านต่าง ๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์

           พัฒนาการบริการและการบริการงานคลัง กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการบริการงานของผู้บริหาร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา