โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการฝึกอบรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กรกฎาคม 2564 โดย กองคลัง มทร.ล้านนาโครงการฝึกอบรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
             ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา