โลโก้เว็บไซต์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการเบิกจ่ายเงิน | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการเบิกจ่ายเงิน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 798 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 9.30 น. ถึง 12.00 น. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยา่ลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการเบิกจ่ายเงิน โดยมีนางสาวสุปราณี ฟังเย็น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการจัดประชุม โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบวนการเบิกจ่ายเงิน ของผู้ปฏิบัติงานด้านงานเบิกจ่าย งานบัญชี และงานพัสดุ
ซึ่งกองคลังเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ของมหาวิทยาลัยมีภารกิจสนับสนุนให้บริการทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และให้การปฏิบัติงาน เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องซักซ้อมความเข้าใจในการบวนการทำงานให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา