โลโก้เว็บไซต์ รายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 1604 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามหนังสือที่ กค 0210/ว.12 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กระทรวงการคลังได้ส่งรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจและผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลังต่อสาธารณชน อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและธรรมภิบาลในองค์กร กองคลังจึงขอเผยแพร่รายงานประจำปีกระทรวงการคลังดังกล่าวต่อไป 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/06/20210604110759_59484.pdfออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา