โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติกองคลัง | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวปฏิบัติกองคลัง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 มกราคม 2565 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 1607 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้ันสูง

2. เอกสารประกอบการอบรมโครงการแนวทางการกำหนดขอบเขตของงาน

2.1 แนวทางการกำหนดขอบเขตของงาน การจัดทำและการเปิดเผยราคากลาง

2.2 แนวทางการพิจารณางด ลด ค่าปรับ ขยายเวลาแก้ไขสัญญา ภายใต้สถานการณ์โควิด 2019

3. แนวปฏิบัติด้านการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

5. แนวปฏิบัติการบันทึกรายการระหว่างกัน กรณีเงินสะสมประจำปี

6. แนวปฏิบัติการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและการบริหารพัสดุ

7. แนวปฏิบัติการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา