โลโก้เว็บไซต์ การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานกองคลัง เรื่อง...แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานกองคลัง เรื่อง...แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2565 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 1749 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              

► ดาวน์โหลดแผ่นพับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
►ดาวน์โหลดคู่มือแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

                   กองคลังได้เล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร จึงได้จัดทำโครงการการจัดการความรู้กองคลัง เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน ซึ่งได้มีการกำหนดประเด็นเรื่องแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการและหน่วยงานและเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
2) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดแนวทางแก้ไข การปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
3)  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา