โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ และขออนุมัติเดินทางไปราชการ | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ และขออนุมัติเดินทางไปราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ตุลาคม 2565 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 1452 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 หน่วยงานกองคลังสำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ และขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ไร่บำรุงผล อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวสุปราณี ฟังเย็น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการจัดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้รับบริการที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดงาน การจัดประชุม การเบิกค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของคณะและวิทยาลัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการกระจายหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุให้ถูกต้องและรวดเร็ว จึงต้องมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุรวมทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้รับมอบอำนาจในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา