โลโก้เว็บไซต์ โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นฐานรากในการพัฒนา | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นฐานรากในการพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มิถุนายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3022 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับพื้นที่ "โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นฐานรากในการพัฒนา" มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ให้เกิดการทำงานเพื่อตอบโจทย์งานวิจัยและงานบริการวิชาการของแผนงานใต่ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา