โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบการเงินและการคลัง | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระเบียบการเงินและการคลัง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2560 โดย อโณทัย วิชัยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 6260 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระเบียบเงินรายได้

>>1.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการใช้เงินผลประโยชน์เพื่อบริหารการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554

>>2.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล่านนาเรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ

>>3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพยฺ์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

>>4.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการรับงานโครงการบริการสังคม พ.ศ.2555


ระเบียบกระทรวงการคลัง


>>1.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและนำส่งคลัง พ.ศ.2551

>>2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ศ.2550

>>3.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555

>>4.เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

>>5.หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย

>>6.พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

>>7.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา