โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-22 | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-04-22

ประชุมติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)
จันทร์ 22 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          กองคลังจัดประชุมติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาคการศึกษาที่ 2/2561) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิเทศน์สัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี           ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 วาระที่ 4.7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา