โลโก้เว็บไซต์ ประชุมติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาคการศึกษาที่ 2/2561) | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 เมษายน 2562 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 272 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          กองคลังจัดประชุมติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิเทศน์สัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
วาระที่ 4.7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(ไตรมาสที่ 2) ได้มอบหมายให้ผู้รักษาราชการแทนคณบดีและผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานละ 3 ท่าน เพื่อประสานงานกับกองคลังและงานพัสดุติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุการศึกษา ของทุกสาขาและทุกหลักสูตรตามวัตถุประสงค์สร้างบัณฑิตนัดปฏิบัติของมหาวิทยาลัยโดยให้คณะและวิทยาลัยฯ สรุปลและรายงานปลต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา