โลโก้เว็บไซต์ ช่องทางการติดต่อ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ช่องทางการติดต่อ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 4822 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ที่อยู่   กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

128  ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300

เบอร์โทรศัพท์  053-921444 ต่อ เบอร์โทรภายใน

ติดต่อ

เบอร์โทรภายใน

ผู้อำนวยการกองคลัง

1014

หัวหน้างานงบประมาณและบริหารงานทั่วไป,งานสารบรรณกองคลัง

1224

หัวหน้างานการเงิน

1326

- งานเงินยืม เงินทดรองราชการ

1226

- งานทุนการศึกษา การเงินรับ

1225

หัวหน้างานเบิกจ่าย

1219

- งานเบิกจ่าย

1220-1222

หัวหน้างานบัญชี

1223

หัวหน้างานพัสดุ

1304

- งานพัสดุ

1315,1319-1321

E-mail : Finance.rmutl1234@gmail.com

w.w.w.https://pfd.rmutl.ac.th/

Facebook : กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา