โลโก้เว็บไซต์ แจ้งการเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2564 | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งการเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 เมษายน 2564 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 4237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 นั้น เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  กองคลัง จึงได้สรุปสิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของแต่ละระดับประเภทตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะต้องมีการเทียบตำแหน่งของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกประเภท และบุคคลภายนอก ตามสิทธิของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
                         1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กรณีตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว9 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560)
                         2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564
                         3. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.6/ว104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
                  ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ถืออัตราตามมาตรการประหยัดหรือประกาศมหาวิทยาลัยเป็นหลัก หากกรณีมีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และขออนุมัติเบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/04/20210402101340_33924.pdfออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา