โลโก้เว็บไซต์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับโอนสินทรัพย์ถาวรจากหน่วยงานภายในกรมเดียวกัน และการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ผ่านระบบ Microsoft Teams | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับโอนสินทรัพย์ถาวรจากหน่วยงานภายในกรมเดียวกัน และการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ผ่านระบบ Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มีนาคม 2564 โดย กิตติกานต์ อุทรา จำนวนผู้เข้าชม 661 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับโอนสินทรัพย์ถาวรจากหน่วยงานภายในกรมเดียวกัน และการบันทึกบัญชีในระบบ ERP เพื่อให้การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ และทะเบียนครุภัณฑืรายตัว พร้อมทั้งต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร โดยประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams กับเขตพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีบุคลากรงานบัญชีและงานพัสดุเข้าร่วมประชุม จำนวน 23 ท่าน ดังนี้

1.  นางสาวสุปราณี     ฟังเย็น          ผู้อำนวยการกองคลัง
2.  นายจีระศักดิ์         ขัดสงคราม     มทร.ล้านนา เชียงใหม่
3.  นางสาวเจนจิรา     ม้าอัสดร         มทร.ล้านนา เชียงใหม่
4.  นางสาวเมธาวี       เตรียมอ้าย      มทร.ล้านนา เชียงใหม่
5.  นางสาวกิตติกานต์  อุทรา            มทร.ล้านนา เชียงใหม่
6.  นางสาวณัฐนันท์    อนันต์สถาพร   มทร.ล้านนา เชียงใหม่
7.  นางสาววิไลวรรณ  ไชยพรม         มทร.ล้านนา เชียงราย
8.  นางประทุมทิพย์    จันทร์แสง       มทร.ล้านนา เชียงราย
9.  นางจินดา            เชื้อเมืองพาน   มทร.ล้านนา เชียงราย
10. นางมะลิวัลย์        อยู่อินทร์         มทร.ล้านนา เชียงราย
11. นางสาวปุณิกา      อินทะรังสี       มทร.ล้านนา น่าน
12. นางสาวทิพวรรณ  เจดีย์วงค์        มทร.ล้านนา น่าน
13. นางเกวลิน           อินคำสม       มทร.ล้านนา น่าน
14. นางสุพัตรา          งามสมพงษ์    มทร.ล้านนา น่าน
15. นางนงเยาว์          สารเถื่อนแก้ว  มทร.ล้านนา น่าน
16. นางสาวกรรณิกา   ฟังเย็น          สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
17. นางสาวจุรีรัตน์     บทเรศ           มทร.ล้านนา พิษณุโลก
18. นายกรกฎ           พีระเกียรติขจร มทร.ล้านนา พิษณุโลก
19. นางแสงดาว        หมื่นแก้ว        มทร.ล้านนา ลำปาง
20. นางสุดารัตน์        ชมพูใบ          มทร.ล้านนาลำปาง
21. นายชัย              วศินวงศ์สว่าง   มทร.ล้านนา ตาก
22. นางเมตตา          เบญจลักษณ์   มทร.ล้านนา ตาก
23. นางมาลัย            จักรบุญมา มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา