โลโก้เว็บไซต์  โครงการฝึกอบรมแนวการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)  | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการฝึกอบรมแนวการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ตุลาคม 2564 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 12144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        กองคลังขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “แนวทางการกำหนดขอบเขตงาน  (TOR) การจัดทำและการเปิดเผยราคากลาง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคา และการบริหารสัญญา” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอการจัดทำ TOR การจัดทำและการเปิดเผยราคากลาง การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระบวน
การจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ การจัดทำ TOR การจัดทำและการเปิดเผยราคากลาง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคา การจัดทำและบริหารสัญญา  และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ระหว่าง ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

 คลิกลงชื่อเข้าร่วมอบรม

คลิกเข้าสู่ห้องอบรม

คลิกดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา