โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ-1-ตำบล-1-มหาวิทยาลัย | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ-1-ตำบล-1-มหาวิทยาลัย

เข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” 12 สิงหาคม 2565
จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2565  บุคลากรกองคลังเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชั... >> อ่านต่อ
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ เสร็จแล้ว รายละเอียดดังแนบ https://webs.rmutl.... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา