โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ เสร็จแล้ว รายละเอียดดังแนบ https://webs.rmutl.... >> อ่านต่อ


หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน
พุธ 21 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว199 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับหนังสือเรื่อง "หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน" จากกรมบัญชีกลาง กองคลังจึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทราบและถือปฏิบัติ ดังเอกสารแนบ  >> อ่านต่อ


แจ้งการเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2564
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                      ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 นั้น เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ... >> อ่านต่อ


ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับโอนสินทรัพย์ถาวรจากหน่วยงานภายในกรมเดียวกัน และการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ผ่านระบบ Microsoft Teams
ศุกร์ 5 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

         กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับโอนสินทรัพย์ถาวรจากหน่วยงานภายในกรมเดียวกัน และการบันทึกบัญชีในระบบ ERP เพื่อให้การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ และทะเบียนครุภัณฑืรายตัว พร้อมทั้งต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร โดยประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams กับเขตพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีบุคลากรงานบัญชีและงานพัสดุเข้าร่วมประชุม จำนวน 23 ท่าน ดังนี้ 1.&n... >> อ่านต่อโครงการการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานกองคลัง (KM)
จันทร์ 20 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

      ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 หน่วยงานกองคลังได้จัดประชุมโครงการการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานกองคลัง โดยมี นางสาวสุปราณี ฟังเย็น ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการจัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้เรื่องเทคนิคการให้บริการภายในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานและการให้บริการ และเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้เทคนิคการให้บริการของหน่วยงานกองคลัง >> อ่านต่อรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปี
พุธ 22 เมษายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

1. รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 2. รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 3. รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 81


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา