โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการฝึกอบรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กรกฎาคม 2564 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 7121 คน

(129) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (microsoft teams) โดยมีรองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการ และนางสาวสุปราณี ฟังเย็น ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการเสนอปัญหา อุปสรรคตลอดแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงาน และเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการจัดอบรมครั้งนี้เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการคือ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาลัย ,สำนัก,สถาบัน,กอง,สำนักงาน และเจ้าหน้าที่การเงินแต่ละเขตพื้นที่ในสังกัด มทร.ล้านนา จำนวน 117 คน การจัดฝึกอบรมดังกล่าวถือว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมตอบคำถามและทดสอบความรู้ก่อนการอบรมและสามารถทำแบบทดสอบหลักการรับการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี

              กองคลังได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการและหน่วยงานและเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการ 

- คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554

- แนวปฏิบัติด้านการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรางมงคลล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงิน

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรางมงคลล้านนา เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2563

- การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา