โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดการความรู้การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ วันที่ 20 -21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ | กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการจัดการความรู้การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ วันที่ 20 -21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 72 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 20 -21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินโครงการจัดการความรู้การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวสุปราณี สัมปุรณะพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมนักวิชาการพัสดุ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ ให้กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกจังหวัด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ เป็นแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานของการบริหารพัสดุ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะแนวทางวิธีปฏิบัติ รวมถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาอันจะเป็นประโยชน์ต่อดำเนินงานในการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ และกลยุทธ์ที่ 4.2 ก 1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมภิบาลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา